ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN Toprack B.V.


Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen van goederen en/of diensten
 2. Alle andersluidende voorwaarden van de afnemer, welke niet uitdrukkelijk schriftelijk door Toprack B.V. zijn aanvaard, zijn voor ons onverbindend
 3. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder: • o p d r a c h t g e v e r: afnemer, koper, degene die ons opdracht geeft tot levering van goederen of het verrichten van diensten; • g o e d e r e n: alle door Toprack B.V. via Toprack B.V. te leveren goederen, alsmede te verrichten diensten, alles in de ruimste zin des woords; • s t e l l i n g e n: archief-, bibliotheek- en magazijnstellingen.
 4.  Indien enig beding uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken, moet geacht worden een geldig beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de in Toprack B.V. bedrijf geldende normale werkuren.
 3. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.
 4. De door Toprack B.V. aan de opdrachtgever uitgebrachte aanbieding, alsmede de hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, e.d. blijven eigendom van Toprack B.V., ook al zijn daarvoor door Toprack B.V. kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke instemming van Toprack B.V. niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekend of gebruikt worden. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het auteursrecht, blijven het eigendom van Toprack B.V..

 Artikel 3

 1. Adviezen met betrekking tot de inrichting van magazijnen, archieven, bibliotheek-en winkelinrichting e.d. worden naar ons beste weten en kunnen gegeven. Wij kunnen evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren goederen.

 Artikel 4

 1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging van de zijde van Toprack B.V. of indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de opdrachtgever De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de opdrachtgever voordat daadwerkelijk wordt geleverd, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Toprack B.V. binden deze laatste niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Toprack B.V binden haar slechts indien zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 4. Toprack B.V. is gerechtigd om bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, de uitvoering niet aan te vangen of op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld met betrekking tot het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is verplicht die zekerheid te stellen binnen 7 dagen nadat Toprack B.V. haar schriftelijk heeft bericht dat zij verlangt dat opdrachtgever zekerheid stelt in een vorm en tot een hoogte die exclusief door Toprack B.V. wordt bepaald. Toprack B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mocht lijden doordat Toprack B.V. gebruikt maakt van haar rechten onder dit artikel.

Artikel 5

 1. De overeengekomen prijs voor de goederen is exclusief omzetbelasting, verpakking en montage.
 2. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld dan hebben wij het recht een rentevergoeding in rekening te brengen over de prijs van de van levering uitgestelde goederen, gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a BW.
 3. Indien levering franco huis is overeengekomen houdt dit in, dat de verzending van de levering voor onze rekeninggeschiedt, waarbij wij de keuze van vervoer bepalen. Indien door het ontbreken van bestrating of een behoorlijk verharde weg het afleveradres niet (goed) bereikbaar is, reikt onze verplichting tot aflevering niet verder dan tot de dichtst bij de plaats van levering gelegen normale bereikbare plaats; in dat geval zijn wij gerechtigd om extra kosten die wij maken om de goederen desalniettemin ‘aan huis’ af te leveren, door te berekenen. De opdrachtgever is gehouden redelijke hulp te verlenen bij het lossen. Niet inbegrepen zijn de kosten, verbonden aan het eventueel verder vervoeren van de goederen naar hun interne plaats van bestemming. Wij hebben het recht deze transportkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening te brengen.
 4. De in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de toen kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbieding en de oplevering of levering de kostenbepalende factoren, waar Toprack B.V. geen invloed op heeft, wijziging ondergaan, dan is ieder der partijen gerechtigd een aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 6

 1. Indien niet vooraf schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
  • 30% bij opdracht binnen 8 dagen na verstrekking van de opdracht;
  • 40% voor levering materialen en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;
  • 30% binnen 8 dagen na levering.
 2. De opdrachtgever is nimmer bevoegd zijn betalingsverplichting (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en hij is ook niet bevoegd nota’s te voldoen door middel van verrekening.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever hem zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd. Evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Toprack B.V. prompt te voldoen. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 4 hierboven wordt Opdrachtgever slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Toprack B.V. geleverde of nog te leveren zaken. Toprack B.V. blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Toprack B.V. terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
 6. Toprack B.V. blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 7. Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Toprack B.V geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht zouden willen vestigen op eerste verlangen van Toprack B.V te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd. Onverminderd enig ander recht van Toprack B.V. waaronder het recht volledige schadevergoeding te vorderen, zal opdrachtgever bij overtreding van enige bepaling uit dit artikellid aan Toprack B.V. verbeuren een directe opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan 15% van het gefactureerde bedrag van de zaak die de opdrachtgever zal hebben verpand, met een minimumbedrag van € 1.000,= per overtreding.
 8. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtgever niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Toprack B.V. de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 7

 1. Overeengekomen montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden op de normaal voor ons bedrijf geldende werkuren. Indien wij het noodzakelijk achten het tijdstip van het begin en/of einde montage-werkzaamheden buiten normale werkuren te stellen, dan zal de opdrachtgever ons daartoe in de gelegenheid stellen.
 2. Indien de montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf door ons aan de opdrachtgever gezonden tekeningen, wordt de opdrachtgever geacht de opgegeven maten en gegevens gecontroleerd te hebben. De (on)geschiktheid van de constructie van het gebouw waarin de materialen worden gemonteerd, is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
 4. a ) niet voor vergoeding in aanmerking komt vervolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren.
  b ) Toprack B.V. is behoudens grove schuld en/of opzet niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van werk of montage van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
  c ) de door Toprack B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

  Toprack B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld en/of opzet van Toprack B.V, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Toprack B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende bepalingen, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

  a ) niet voor vergoeding in aanmerking komt vervolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren.
  b ) Toprack B.V. is behoudens grove schuld en/of opzet niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van werk of montage van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
  c ) de door Toprack B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
 5. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of als gevolg van een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8

Levering geschied af werkplaats of magazijn ter keuze van de Toprack B.V. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Indien partijen de uitvoering van werk binnen een bepaalde termijn zijn overeengekomen, is deze termijn slechts een raming.

 1. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van werk dient te hebben plaatsgevonden, gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, enzovoorts in het begin zijn van Toprack B.V. en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.
 2. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van werk dient te hebben plaatsgevonden, is vastgesteld in de verwachting dat Toprack B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd.
 3. Toprack B.V. kan indien betaling in termijnen overeengekomen is, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke opdrachtgever een opeisbare termijn of deel daarvan onbetaald laat.
 4. Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Toprack B.V bevoegd de opdrachtgever ten aanzien van zaken, welke niet binnen drie maanden na de koop zijn afgeroepen, bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht dagen een termijn van uiterlijk drie maanden te noemen, binnen welke voornoemde zaken zullen zijn afgeroepen.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, komt Toprack B.V. de bevoegdheid toe over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding te vorderen ter zake van de niet nakoming van de overeenkomst.

Artikel 9

 1. De levering heeft plaatsgevonden, wanneer de goederen -of het belangrijkste gedeelte daarvan- zijn afgeleverd en/of de montage is voltooid.
 2. Wij behouden ons het recht voor in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 3. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de goederen, bij gebreke waarvan wij zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op betaling van de koopprijs van de niet afgenomen goederen. In dit geval worden deze goederen geacht door de opdrachtgever bij de fabriek te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.
 4. Onverminderd alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen: a) zijn wij na ingebrekestelling gerechtigd de goederen te verkopen aan derden om de opbrengst daarvan te verminderen met onze vordering op de opdrachtgever b) zijn wij gerechtigd, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en onverminderd alle ons verder toekomende rechten.
 5. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de overeenkomst te beëindigen, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 6. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelIjke omstandigheden -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst (te) voorzien- alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, sabotage, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in onze bedrijven of dat van onze leveranciers of transporteurs.

Artikel 10

 1. Reclamering terzake van manco’s, abusievelijke leveringen en uitwendig waarneembare gebreken, dient schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele aanspraak jegens ons vervalt.
 2. Reclamering met betrekking tot een bepaalde zending heeft geen invloed op voorafgaande en/of zendingen voortvloeiende uit dezelfde overeenkomst.
 3. GebruikelIjke of niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclame’s.
 4. Reclamering terzake niet zichtbare gebreken dient zo spoedig mogelIjk na de ontdekking daarvan -doch uiterlijk binnen een jaar na levering- op de wijze als in lid 1 genoemd te geschieden. Na verloop van een jaar na levering vervalt ieder recht van reclame en/of aanspraak op garantie, hoegenaamd dan ook.
 5. Ingeval van tijdige en terechte reclamering zullen wij ter onzer keuze de gebreken aan het geleverde kunnen vervangen dan wel herstellen. Onder herstellen is mede begrepen het zonodig uitwendig versterken van, dan wel het aanbrengen van stabiliteitsvoorzieningen (zoals kruisverbanden) aan de constructie, waarbij de algemene uitvoering verstelbaarheid e.d. zoveel mogelijk worden gehandhaafd. De opdrachtgever zal ons in de gelegenheid stellen hieraan te voldoen onder normale werkomstandigheden. Is herstel of vervanging niet (meer) mogelijk, dan kunnen wij een naar redelijkheid te bepalen vergoeding betalen.
 6. Geen aanspraak op vervanging of herstel kan worden gemaakt, indien de goederen door de opdrachtgever niet overeenkomstig de voorschriften van de leverancier zijn gemonteerd.
 7. Gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of agressieve omgeving vallen buiten deze garantie. Tevens vallen die goederen buiten deze garantie welke bij een temperatuur minder dan 5 graden Celsius gebruikt worden.
 8. Ingeval van veranderingen en reparaties, zonder onze schriftelijke toestemming door de opdrachtgever of derden verricht, alsmede bij gebruik van andere dan de door ons geleverde onderdelen, vervalt elke aanspraak op garantie.
 9. Elke vordering van opdrachtgever tot schadevergoeding is uitgesloten, met name die terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals letsel aan personen of schade aan niet onder de garantie vallende goederen.
 10. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik of een gebrek van de door ons aan opdrachtgever geleverde goederen.

Artikel 11

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten delen van toepassing zijn, is steeds het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke mochten ontstaan bij de uitvoering van enige overeenkomst waarop deze algemen voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de kantonrechter te Terneuzen.

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 51695936 d.d. 19 Mei 2011